Kiralama Sözleşmesi

Kiralama Sözleşmesi 

GENEL KOŞULLARI

MADDE 1: TARAFLAR
Bu Kira Sözleşmesi (SÖZLEŞME) Main Rent A Car ile bu Kira Sözleşmesinde kişisel bilgileri ve imzası yer alan ve aracı kiralamış olan özel veya tüzel kişi ile varsa EK SÜRÜCÜ arasında akdedilmiştir. Bu Sözleşmede Main Rent A Car KİRAYA VEREN, Sözleşme konusu aracı kiralamış olan özel veya tüzel kişi KİRACI olarak anılacaktır. Bu Sözleşme, matbu ön protokol, Trafik Kazası Sonrası KİRACI’nın Yükümlülükleri metni, Araç Çıkış - Dönüş Teslim Formu ile birlikte bir bütündür.
MADDE 2: TANIMLAR
ARAÇ
EK SÜRÜCÜ
: Kira Sözleşmesinin matbu ön protokol sayfasında tanımlanan veya kiraya verilen araç bu Sözleşmede ARAÇ olarak anılacaktır.
: KİRACI dışında araç kullanan kimseleri ifade etmektedir. KİRACI dışındaki şahısların aracı kullanabilmesi için önceden EK Sürücü olarak kayıt ve bu Sözleşmeyi imza şartı bulunmaktadır.
MADDE 3: EK SÜRÜCÜYE İLİŞKİN HÜKÜMLER
3.1. Ek Sürücü bu Sözleşme ve eklerinde yer alan yükümlülüklerden KİRACI ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
3.2. Araç, KİRACI dışında, Ek Sürücü tarafından Ek Sürücü Ücreti ödemek ve Ek Sürücü olarak kayıt olmak koşulu ile kullanabilir. EK Sürücüye ait sürücü ve kimlik bilgilerinin Araç Kiralama Sözleşmesinde birinci sayfada yer alan bölüme yazılması gerekmektedir. EK Sürücünün ehliyeti, sürücü yaş sınırı da dahil her türlü gerekli belgelere ve yeterliliğe sahip olduğu KİRACI garanti eder, Aksi durumun tespitinde bu sebepten KİRAYA VEREN’in uğrayacağı tüm zarardan KİRACI, Ek Sürücü ile birlikte müteselsilen ve müştereken sorumludur.
3.3 Aracı, KİRACI dışında bir kişinin kullanabilmesi için geçerli kimlik/pasaport ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük Ek sürücü ücretlerinin ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı taktirde KİRACI ile kullanan kişiler tüm hasarlardan ve KİRAYA VEREN’i uğratacakları tüm zaralardan sorumlu tutulur. Ayrıca günlük ek sürücü ücreti ödenmeden ve sözleşmeye Ek Sürücü kaydı yaptırılmadan Kiracı tarafından aracın ek sürücüye kullandırtılması durumunda, KİRACI’nın veya Ek sürücünün kusuru olup olmadığına bakılmaksızın ortaya çıkacak zararın tamamından KİRACI ve ek sürücü müşterek ve müteselsil sorumlu olacaktır
3.4. Ek .Sürücü’nün aracı kullanması durumunda, bu Sözleşme ve eklerinde yer alan KİRACI’nın hak ve yükümlülükleri Ek sürücü içinde aynen geçerlidir. Ek Sürücü, bu hususu peşinen kabul eder.
MADDE 4: GENEL KOŞULLAR
4.1 KİRACI ve varsa, Ek Sürücü, aracı kiralarken, KİRAYA VEREN’e uçak biletlerini, kimlik sureti ve pasaportunun giriş çıkış mührü taşıyan sayfalarının ve ehliyet fotokopilerini verecektir. Bu belgeleri KİRAYA VEREN’e verilmemiş olmasından kaynaklanan zarardan tüm ferileriyle birlikte KİRACI ve Ek Sürücü müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ayrıca KİRACI, ehli,yetinin her türlü yeterliliğe ve geçerliliğe sahip olduğunu garanti etmekte olup aksi durumda KİRAYA VEREN’in uğrayacağı tüm zararları karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
4.2. Ekonomik sınıf grup araçlar için 23 yaş ve en az 2 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip, Orta sınıf grup araçlar için 25 yaş en az 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip, Premium ve SUV sınıf GRUP araçlar için 27 yaş en az 4 yıllık sürücü belgesine sahip, Lüks sınıf grup araçlar için 30 yaş en az 5 yıllık sürücü belgesine sahip kişiler KİRAYA VEREN’in oto kiralama hizmetlerinden yararlanabilir. KİRACI,aracı kiralarken KİRAYA VEREN’e vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu kabul ve taahhüt eder.
4.3. KİRACI, Aracı kiraladığı andan KİRAYA VEREN’e teslim ettiği ana kadar tüm yasal mevzuata uymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (trafik cezası, araç bağlanması, araç çekilmesi gibi) KİRACI sorumludur.
4.4. KİRACI’nın sebep olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların ferilerinden (trafik cezası,kiralama konusu aracın bağlanması ve .çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar ) KİRACI sorumludur.
4.5 Kira Sözleşmesi ile Araç kira süresince KİRACI’ya kiralanmış olup, KİRACI aracı kira sözleşmesi araç teslim formu ve bu genel koşullarda belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı, kira ücretini zamanında ödemeyi, Kira Sözleşmesi araç teslim formu ve bu genel koşullarda yer alan tüm hususları ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
4.6 KİRACI, bu Sözleşmeyi imzalamakla, aracı hasarsız , yedeği ile birlikte beş lastiği mükemmel durumda,avadanlık,araç ile ilgili belgeler ve tüm aksesuarlar ile sağlam teslim aldığını , sözleşmede yazılı gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yerde tam ve eksiksiz olarak aldığı şekiklde geri vereceğini kabul eder. KİRACI, söz konusu aracı teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere mekanik ve kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder.KİRACI,aracın teslim esnasında aracı denetlemek, eğer varsa hasar ve kusurlarını araç teslim ve hasar tespit formuna işleterek imzalamak zorundadır. Bu nedenle bu Sözleşmede KİRACI, tarafından aracı teslim aldığı anda belirtilmemiş ise araç hasarsız teslim alınmış olarak kabul edilecek olup, söz konusu hasarlardan KİRACI sorumludur.
4.7.KİRACI teslim aldığı araçta kullanım hatası nedeni ile meydana gelen ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan (Ör/Hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzımanda gelebilecek arızalar, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, lastik ve jant gibi aksamlara zarar verilmesi v.b.) her türlü mekanik, elektriksel sair zarardan sorumludur. KİRACI, üçüncü kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ve cezaları ilk talepte defaten ödemeyi kabul ve taahüt eder.
4.8. KİRACI,araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanım kılavuzunda yer alan hususlara uymayı ve araca zarar gelmemesi için gerekli dikkat ve özeni kabul ve taahhüt eder.
4.9. Araç kira sözleşmesinde ve araç teslim formunda aracın gurubuna göre belirtilecek geçerli süreye haiz sürücü belgesine sahip sürücü tarafından kullanılacak ve bu belge ile birlikte kimlik sureti ve pasaport sureti sözleşmeye eklenecektir.
4.10. Kiralama en az 1 gün (24 saat)’dir. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek saat için uygulanan ücretin 1/3'ünün gecikme 2 saati geçtiği taktirde ise tam gün ücreti alınır. Haftalık kira süresi 7 gün olup, aylık kira süresi 30 gün olarak hesaplanır ve taraflarca kabul edilir.
4.11. Ödemeler kiralama başlangıcında ehliyet ibrazında bulunan kişiye ait kredi kartı ile yapılmalıdır.
4.12 Kiralama başlangıcında KİRACI’nın kredi kartından teminat mahiyetinde araç gurubuna göre değişen tutarlarda depozit mahiyetinde satış işlemi uygulanmaktadır. KİRACI, depozit mahiyetinde alınan satış üzerinden ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin hasar bedelinin,araç değer kaybının,aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan kazanç kaybının,trafik cezalarının,çekici ücretinin OGS ve HGS bedellerinin,araçta oluşan hasarın,değer kaybının ve kazaç kaybının tespitine ilişkin yapılan masraflarınve benzeri kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğine peşinen kabul eder. Hasar ve trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde her bir işlem için ek olarak 20-00 - TL (Yirmi Türk Lirası) Hizmet bedeli uygulanacaktır.
4.13. Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması halince aracın, güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından KİRACI sorumludur. Aracın servise ulaştırılması aşamasında MAİN Rent A Car Merkezi olan 0552 621 18 93 numaralı telefondan veya MAİN Rent A car ofisinden destek alınması halinde, çekici maliyetide KİRACI tarafından ödenecektir.
4.14. KİRACI aracı teslim aldığı hali ile aracın kiralandığı şehirde veya matbu ön protokolde belirtilen başka bir yerde MAİN Rent A car ofisine başlangıçda belirtilen günde veya saatte veya KİRAYA VEREN’in isteği üzerine daha erken bir tarihte iade ve teslim edecektir.
4.15.KİRACI KİRAYA VEREN'in isteği üzerine aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur.
a. Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün / ve-veya kat ettiği mesafe için kira sözleşmesinde belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti veveya kilometre ücreti (aracın kat ettiği mesafe miktarı,imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır.
b.Uzlaşılan ve kira sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden güvence ücretleri ve diğer ücretler,
c. Aracın teslim alınan ofisten farklı bir ofise bırakılması durumunda bırakılan yere kadar KİRAYA VEREN tarafından belirlenen tek yön ücreti
d. Katma değer vergisi, damga vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergi, resim ve harç benzeri yükümlülükler,
e. Kira süresi içinde araca, KİRACI veya Ek Sürücü İle KİRAYA VEREN’e kesilen park cezası, trafik kurallarının veya yasal mevzuatın ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme ve tahkim masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücretleri,
f. Çarpışma ve devrilme dolayısıyla araçta meydana gelebilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar ve KİRAYA VEREN’in üçüncü şahıslara ödemekle sorum lu olacağı tüm ferileri ile birlikte maddi ve manevi tazminatlar.
g. Kiralama bitiminde eksik yakıt ile gelecek olan araçların yakıtları KİRAYA VEREN tarafından tamamlanacak,KİRACI tarafından yakıt tutarının üzerine eklenecek %30 hizmet bedel ve KDV tutarı ile ödemesi gerçekleşecektir.
h. Kira dönemi ile ilgili trafik cezalarıda KİRACI tarafından kiralama sonunda ödenmedi ise KİRAYA VEREN’e ödenecektir. Kiralama bitiminde tespit edilemeyen ve sonradan gelecek olan trafik cezaları,bilgilendirilmek suretiyle KİRACI’nın kira başlangıcında gösterdiği rıza ile kredi kartından tahsil edilecektir.
i. KİRAYA VEREN’in ofislerinin bulunmadığı şehirlerde teslim etme ve alma için, en yakın Main Rent A Car ofisine olan uzaklık üzerinden KİRAYA VEREN’in belirlediği tutarda kilometre başına ücret alınır.
j. KİRACI, bu sözleşme gereğince yapılması gereken ödemelerin tahsili amacıyla KİRAYA VEREN tarafından yapılan giderleri ödemek ile sorumludur.
4.16.Kredi kartı ile yapılan ödemelerde depozito olarak mail order formunda verilen onay ile alınan kredi kartı siliplerinin,kiralama sözleşmelerine uygun şekilde KİRAYA VEREN tarafından doldurulmasına ve tahsil edilmesine KİRACI itiraz edemez.
4.17. KİRACI aracı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı kabul eder ve taahhüt eder.Aksi halde doğmuş ve doğacak tüm zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. KİRAYA VEREN’in yazılı onayı olmaksızın yurtdışına çıkarılan aracın talep vedildiği halde en geç 3 gün içerisinde iade edilmemesi durumunda KİRACI,araç bedelinin tamamını ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.18.KİRACI,aracı aşağıda belirtilen şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.Asi taktirde meydana gelebilecek hasar,zarar,ceza araçda oluşacak değer kaybı, aracın kiraya verilememesinden kaynaklanacak günlerin ücreti(ticari kazanç kaybı) ve araçda taşınan mallar ve yolculara gelebilecek zararlar dahil olmak üzere ve her türlü masraflardan tüm ferileriyle birlikte sorumlu olur. Ayrıca bu hususlardan kaynaklanacak tüm sorumluluktan KİRACI ve aracı kullanan sürücü müşterek ve müteselsil sorumludur.
-2-
a. Ticari maksatla yolcu ve eşya taşınması,
b. Herhangi bir vasıtayı itmek ve çekmek için aracın kullanılması,
c. Gümrük mevzuatına diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınması veya gayrimeşru işlerde kullanılması,
d. Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya Ek Sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından kullanılması,
e. Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şekilde yük veya eşya taşınması.
f. Motorlu sporlarda (ralli, sürat tayini,yarış, sağlamlık ve denemelerde)kullanılması,
g. Aracın marka ve modeli dikkate alınarak, kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlar (dağlık arazi, kum, dere yatağı,bataklık vs. gibi aracın tahammül gücünü aşan yer ve yollarda, olağan dışı ve trafik koşularına uygun olmayan yol şartlarında) kullanılması.
h. Hayvan taşımacılığında,
i. Karayolu dışında ve tarifesiz feribotlarda kullanılması.
4.19. KİRACI’nın araç üzerinde aksesuarlarından veya herhangi bir parçasında değişiklik yapma yetkisi yoktur ve yasaktır.
4.20. Araç anahtarlarının çalınması,kaybolması,kırılması ve benzeri durumda zararın tamamı ile KİRACI sorumlu olup, bu hususta meydana gelebilecek zararı KİRACI tüm ferileri ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
4.21. KİRAYA VEREN,hiçbir şekilde KİRACI tarafından araçta taşınan veya bırakılan herhangi bir eşyanın kaybolmasından sorumlu tutulamaz. KİRACI, KİRAYA VEREN’in bahsedilen türde bir kayıp veya hasar sonucu meydana gelebilecek, dava suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.
4.22. KİRAYA VEREN, aracın üretimini yapmadığından,aracın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz
4.23. KİRACI, iş bu sözleşme uyarınca kiraladığı araçta/larda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, cogragfi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olabileceğini gayrikabili rücu kabul,beyan ve taahhüt etmektedir.
4.24. KİRACI’ya köprü, otoyol ve benzeri geçişler için OGS,HGS gibi geçiş sistemleri KİRAYA VEREN tarafından tedarik edilir. Söz konusu geçişler KİRACI’ya geçiş bedeli KDV olarak fatura edilecektir.
4.25. KİRACI’nın bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihde teslim etmemesi halinde KİRACI, KİRAYA VEREN’e bahsedilen araç nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır.KİRACI aracın KİRAYA VEREN tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödenekle yükümlüdür.KİRACI,sözleşme süresi sona erdiği taktirde, hiç bir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğu ve sözleşmenin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında kiracı ya da Ek sürücü tarafınca kullanılması ve/veya yasalara aykırı şekilde kullanılması, halinde hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan , yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunamayacağını bildiğini beyan etmektedir.
MADDE 5: SİGORTA
5.1 . KİRAYA VEREN’e ait araçlar Karayolları Trafik Kanununda yer aldığı şekilde Zorunlu Mali Mesuliyet sigortası ile sigortalanmış olup, söz konusu sigorta primleri KİRAYA VEREN tarafından karşılanmıştır.Söz konusu, aracın diğer motorlu kara nakil araçlarına, üçüncü şahıslara ve araç içindeki yolculara zarar vermesi durumunda meydana gelebilecek maddi ve mavevi zararların bedeli, tedavi giderleri aracın zorunlu mali mesuliyet sorumluluk sigortası kapsam ve limitleriyle sınırlı olup, bunu aşan maddi ve manevi tazminatlar, araç değer kaybı ve kazanç kaybı dahil tüm sorumluluk ve yükümlülüğün KİRACI ya ait olup, işbu tutarları yasa gereği KİRAYA VEREN ödemek zorunda kalsa bile KİRACI, kendisine sonradan rücu edildiğinde ödemekle yükümlü olduğu peşinen kabul ve taahhüt edilmiştir
5.2. KİRACI ve Ek sürücüler , kaza halinde sözleşmede yer alan acil telefon hattına derhal bilgi vermek , aracı yerinden oynatmadan en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak kaza, hasar, hırsızlık, ve kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporu almak zorundadır.Ayrıca aracın kaza mahalinde fotograflarını çekmek, ilgili kişilerin ve tanıkların ad,soyad, ve tanıkların ad,soyad, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası ve ikamet adreslerini almak, çift taraflı kazalarda ehliyet ,ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinden suret temin etmek,yeterli güvenlik önlemini almadan aracın yanından ayrılmamak, ölümlü ve yaralamalı kazalarda ilgili birimlerin olaya müdahalesini sağlamak ve kaza bildirim raporları ile eklerini olayın gerçekleştiti andan itibaren 24 saat içinde KİRAYA VEREN’e ulaştırmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.
5.3. KİRACI,yukarıda belirtilen önlemleri almaması durumunda meydana gelebilecek hasar, ve zararlar ile üçüncü kişilerin KİRAYA VEREN’den talep edecekleri zarar ve tazminatların tamamından sorumlu olacağını kabul ve taahüt eder. KİRACI, söz konusu bu zararların alınan güvence teminatından ve/veya kredi kartı hesabından mahsubunu peşinen kabul eder. KİRACI ayrıca, böyle bir durumda araçda oluşacak değer kaybı ve ticari kazanç kaybından da sorumlu olacağını ve işbu konularda açılacak davalarda sonradan kusur oranının belirlenmesi halinde dahi tüm zararlardan kusurlu diğer kişilerle beraber müşterek müteselsilen sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahüt eder.
5.4. Aracın kira süresi dışında ve/veya kira sözleşmesinde belirtilen sürücüler dışında kullanılmasını veya yasalara,Kira Sözleşmesine ve genel kurallara,genel ahlak kurallarına aykırı kullanılması durumunda KİRACI,sigorta ile ilgili güvence altına alınmış imkanlardan yararlanmasının mümkün olamayacağını ve oluşacak tüm zararlardan şahsen sorumlu olacağını kabul ve taahüt eder.
5.5.Kiracı tarafından talep edilmesi halinde KİRAYA VEREN tarafından sadece “mini hasar güvencesi” sağlanabilir. Mini hasar güvencesi araç grubuna göre değişkenlik gösteren belirlenmiş bedele kadar oluşan maddi hasarları (lastik,cam,far, hasarları hariç olmak üzere) kapsamaktadır. İşbu güvenceden yararlanmak için KİRACI,KİRAYA VEREN tarafından kiralama süresi göz önüne alınarak belirlenecek ek bedeli peşinen ödemek kaydıyla mini hasar güvencesinden faydalanabilir. Mini hasar güvencesinin belirlediği bedelin (ön matbu formda belirtilir.) üzerinde olan hasarlarda KİRACI, tüm hasar bedelinden, hasara bağlı oluşabilecek araç değer kaybından, ticari kazanç kaybından ve bunların tüm ferilerinden doğrudan sorumlu olacaktır.KİRACI tarafından ek bedel ödenerek mini hasar güvencesinden faydalanılabilmesi için, sözleşme şartlarının tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.Yani ek bedel ödenmesi, sözleşme şartlarının yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. KİRAYA VEREN, mini hasar güvencesi haricinde ek bedel karşılığı ihtiyari mali mesuliyet sigortası (kasko) da dahil olmak üzere başkaca bir güvence temin etmemektir.KİRACI,kendisi tarafından talep edilmesi ve giderin peşinen ödenmesi kaydıyla KİRAYA VEREN tarafından sadece mini hasar güvencesi sağlandığını bilmekte ve kabul etmektedir.
5.6. KİRACI,mini hasar güvencesine ilişkin
5.5 madde hükmü saklı kalmak kaydıyla ,Aracın KİRACI elinde olduğu sürece araçta meydana gelebilecek tüm zararlardan (Araç değer kaybı, ticari kazanç kaybı, hasar bedeli de dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olduğunu kabul eder.
7. KİRAYA VEREN, kendi kusurundan kaynaklanmayan her türlü hasar ve ziyandan dolayı sigorta tazminatından istifade edememe durumunda tahsil edemediği zarar, hasar bedeli, araç değer kaybı ve aracın iş ve güçten kalma tazminatı (ticari kazanç kaybı) için KİRACI’ya rücu ve/veya talep hakkına sahiptir ve KİRACI’da bunu peşinen kabul eder.
5.8. Aşağıda yer alan hallerde ve/veya yasal mevzuat gereği sigortanın geçersiz kabul edildiği durumlarda, KİRACI zararın tamamından sorumludur.
a. Sürücü Alkol ve uyuşturucunun etkisi altında ise,
b. Ehliyetsiz ise ve/veya ehliyeti yasa gereği geçersiz sayılmakta ise.
c. Asli kusur oranı 8 de 8 veya sürücü %100 oranında kusurlu ise,
d. Kaza ile ilgili evrakları temin edemiyor ise
e. Kira sözleşmesinin bitmesine rağmen yazılı onay alınmaksızın aracı teslim etmemiş ise.
f. Kaza tespit formunda kazanın KİRACI’nın kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında,
g. Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda,
h. Tek taraflı kazalarda,kaza raporunun düzenlenmediği , çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda .
i. Kasıtlı kazalar.
j. Yüksek devir hızı ile araç kullanımı ve benzeri özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda,
k. Yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda,
ı. Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde,
m. Trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde.
n. Kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde,
o. Sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde
p. Çift taraflı kazalarda, kusurlu olduğu iddia edilen diğer tarafın tespit edilemediği durumlarda,
q. KİRACI’nın aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü,balkon,dal, ve benzeri nesnelere çarpması neticesinde) KİRACI, meydana gelen hasar bedellerini, araç değer kaybını, aracın kiraya verilmemesinden kaynaklanacak ticari kazanç kaybı ve diğer tüm zararları ferileriyle beraber ödemekle yükümlüdür. Ayrıca;
r. Üçüncü şahıslara ve araç içeriçindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar da dahil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülük münhasıran KİRACI’ya aittir.
s. İşbu sözleşmede yer alan ve araç kullanımı ile ilgili yasal hususlara riayet edilmemiş ise KİRACI şahsen ve zararın tamamından sorumludur.
t. KİRACI’nın kendi kusuruyla ve kusurlu olmaksızın herhangi bir hayvana çarpması veya araç park halinde iken araca bir hayvan veya araç tarafından zarar verilmesi durumunda meydana gelebilecek zararın bedelinin tamamını KİRACI tarafından karşılanacaktır.
u. Maddi hasarlı trafik kazası sonucu KİRAYA VEREN’ tarafından KİRACI’nın kusurlıu tespit edildiği ve bu tespite göre KİRACI hakkında yasal işlem başlatıldığı durumlarda KİRACI kendisinin ileriki aşamalarda kusursuz veya daha az kusurlu olduğu tespit edilise dahi kazaya karışıp kusurlu olduğu makhemece tespit edilen tarafla KİRAYA VEREN’e karşı müşterek ve müteselsil sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Böyle bir durumla karşılasılması halinde KİRACI,KİRAYA VEREN’in kusuru olmaması nedeniyle KİRAYA VEREN’e ödediği veya ödeyeceği bedeli ancak kusurlu olduğu tespit edilen diğer tarafa rücu edebilecektir. KİRAYA VEREN’den herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.
v. KİRACI kiralanan aracın sigorta şirketine yansıyacak bir hasarının olması halinde ilgili belgeleri ve prosedürleri tamamlayarak teslim etmekle yükümlüdür. Belgeleri ve prosedürleri tamamlanıncaya kadar geceçek sürede günlük kiralama fiyatı üzerinden kira sözleşmesi işleme devam edecektir.
5.9. KİRACI,seyir dışında aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak aracın park etmekle araçta görünür surette eşya bırakmamakla yükümlüdür.Aracın çalınması durumunda KİRACI derhal en yakın polis merkezine veya jandarma merkezine başvurarak araç hırsızlık tespit tutanağını temin etmekle yükümlüdür.KİRACI ayrıca böyle bir durumda derhal Main Rent A Car çağrı merkezi 0552 621 18 93 olan numarayı durumdan bilgilendirmek KİRAYA VEREN’e haberdar edecektir.
5.10. Kiracı, araçta meydana gelecek lastik yarılması, patlaması (lastiğin kullanılmayacak hale gelmesi) araçda meydana gelecekm cam kırılması, çatlaması (aracın ön,arka ve kapılarda bulunan camları) araçda meydana gelebilecek far kırılması, çatlaması gibi meydana gelebilecek hasarlardan tamamı ile sorumludur. KİRACI,bu hasarlar ile ilgili trafik kaza raporu, polis görgü tespit tutanağı tedarik etmiş olsa dahi bu hasarlardan kaynaklanan tüm zararı ödemek ile yükümlüdür.
5.11. Kiracı,aracın geri teslimi anında araca ait belgeleri (motorlu araç tescil belgesi,Motorlu araç trafik belgesi, sigorta poliçesi,plakaları) v.b. iade etmediği taktirde, bunları bulup teslim edinceye kadar geçecek süreye ait kira bedelini ödeyeceği, kayıp halinde; aracın iş kaybı ile birlikte belgelerin yenilerinin alınması için gerekli giderleri ödemekle ve doğacak sair zararlarıda tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.12. Aracın, KİRACI’nın kullanımında olduğu sürece herhangi bir olay nedeni ile yetkili makamlarca müsadere edilmesi veya el konulması halinde; geri alıncaya kadar yapılacak her türlü harcamadan ve zarardan KİRACI sorumlu olup, bu harcamalarla beraber aracın geri alınmasına kadar geçecek süre içinde iş ve güçten kalmaya ilişkin zararın da KİRACI kendisi tarafından ödeneceği kabul ve taahhüt eder.
-4-
5.13. Akaryakıt bedeli KİRACI’ya aittir. Araç yakıt deposı nasıl teslim edildi ise KİRACI aynı şekilde teslim etmekle yükümlüdür.
5.14. KİRAYA VEREN,gerekli görmesi durumunda istediği zaman bu sözleşmeyi (kiralama süresi dolsun veya dolmasın) tek taraflı olarak geçerli bir sebep göstermeksizin feshetmeye yetkilidir. ve aracı mekan zaman ve KİRACI fark etmeksizin geri almaya yetkilidir. Bu durumda doğan masraflar KİRACI’ya aittir. KİRACI bu durumu kabul eder.
5.15. KİRAYA VEREN,işbu sözleşmeyi diledidi zaman KİRACI’ya mail,faks,sms, yolları dahil olmak üzere yapacağı bildirim ile sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak feshedebilecektir.
5.16. KİRACI,kaza yaptığında KİRAYA VEREN’in kaza ile ilgili yapmış olduğu tüm ödemeleri rücu edildiği taktirde KİRACI’nın haklı veya haksız olmasına bakılmaksızın tamamını ödemekle yükümlü, olup bu ödemeyi KİRACI kabul ve taahhüt eder.
5.17. KİRAYA VEREN,aracı KİRACI’dan hasarlı teslim alması durumunda ve trafik kazası tespit tutanağında kazanın KİRACI’nın kusurundan kaynaklandığını belirtilmesi veya herhangi bir şekildeKİRACI’nın kusurundan kaynaklandığının KİRAYA VEREN tarafından tespit ettirilmesi durumunda ,araçta meydana gelen zararı,aracın iş ve güçten kaldığı günlere ilişkin zararı ve araçta doğabilecek değer kaybını tüm ferileriyle birlikte talep edebilir. KİRACI da bunu ödemeyi kabul ve taahhüt eder. KİRACI böyle bir durumda söz konusu hasar bedeli, araç değer kaybı ve ticari kazanç kaybı ile KİRAYA VEREN’i uğratmış olduğu diğer zararları kusuru oranında KİRAYA VEREN’e derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Ayrıca KİRACI söz konusu hasar bedeli, araç değer kaybı, ticari kazanç kaybı ve diğer zararların KİRAYA VEREN tarafından hesaplanacağı peşinen kabul vetaahhüt etmekle olup, bunlara karşı herhangi bir şekilde itiraz etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmektedir. Taraflar KİRAYA VEREN’in KİRACI hakkında doğrudan yasal işlem başlatarak işbu sözleşme kapsamında doğmuş veya doğacak tüm alacaklarını talep etme hakkı olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. Ayrıca KİRACI, KİRAYA VEREN’in işbu sözleşmeden kaynaklı alacak kalemlerinden herhangi birinin ödenmemesi halinde, hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde, KİRAYA VEREN’in teminat göstermeksizin ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul,beyan ve taahhüt etmektedir.
MADDE 6: ÖDEME
6.1. Kiracı ödemeleri nakit, kredi kartı veya voucher ile yapacaktır. Ayrıca cari hesapla çalışılan KİRACILAR ödemeleri fatura karşılığı belirlenen süre içinde yapacaktır.KİRACI, verilen süre içinde ödeme yapmadığı taktirde fatura tarihinden itibaren TCMB en yüksek banka faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Faturaya ilişkin verilen tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan KİRACI şahsen sorumludur. Fatura düzenlenen şahıs ile KİRACI’nın ayrı şahıslar olması durumunda her iki şahısta borçtan müşterek ve müteselsilen sorumluluk doğacağını kabul ve taahhüt ederler.
6.2. KİRACI,KİRACI veya ek sürücü tarafından , Bu sözleşme’de yer alan yükümlülüklerden birinin yerine getirilmemesi halinde ortaya çıkan her türlü zararın KİRAYA VEREN tarafından depozit olarak mail order yolu ile almış olduğu kredi kartından tahsil edilebileceğini, kabul beyan ve taahhüt eder.
6.3. Kesin hesap sonucu kiralama bitiminden saptanır. ödemeler Türk Lirası veya Türkiye Cumhuriyetinde kabul gören döviz cinsinden veya kredi kartı ile yapılabilir.Dövizli ödemelerde Türk Lirası karşılığı ödeme anındaki TCMB efekti satış kuru hesaplanır.
MADDE 7: ARACIN İADESİ
7.1. KİRACI, kiraladığı aracı erken iade etmek istemesi durumunda ücret iadesi yapıp yapmamak tamamen KİRAYA VEREN’in taktirindedir.
7.2. KİRACI, kiralanan araç ile herhangi bir şekilde tek taraflı veya çift taraflı bir kaza yapması halinde eğer söz konusu kaza kira dönemi içinde ise ve ayrıca kaza, niteliği itibari ile aracın servise girme zorunluluğu oluşturuyorsa,KİRACI,KİRAYA VEREN tarafından kendisine herhangi bir şekilde kalan kira günleri için ikame araç temin edilmeyeceğini bilmekte olup, kira kontratının KİRAYA VEREN tarafından bildirimsiz kaza tarihi itibari ile feshededileceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kalan günlere ilişkin ücret iadesinin de KİRAYA VEREN taktirinde olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. İşbu durum,aracın kira süresi içinde KİRACI elinde arızalanması halinde de geçerlidir.
7.3. KİRACI, aracı, stepnesi ve tüm lastikleri sağlam,araca ait belgeler ,aksesuarlar, ek ürün ve teçhizat ile birlikte ,avadanlıkları ile beraber teslim aldığı gibi kira sözleşmesinde ve araç teslim formunda belirtilen yere belirtilen gün ve saatinde eksiksiz ve hasarsız olarak iade etmekle yükümlüdür. Aracın, teslim edilmesi gereken yerin dışında başka bir yerde teslimi istenmesi halinde KİRACI, KİRAYA VEREN tarafından belirlenecek ek ücret ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.
7.4. KİRAYA VEREN,aracın kendisine tesliminden sonra araçta KİRACI’nın kullanımı sırasında meydana gelmiş eksiklikler ve hasar mevcut ise KİRACI’ya bildirmek ve KİRACI’da bu zararı gidermekle yükümlüdür.
7.5. KİRACI, kira süresini uzatmak istemesi durumunda KİRAYA VEREN’in yazılı onayını almak zorundadır.Kira sözleşmesi’nin KİRAYA VEREN’in yazılı onayı dışında uzaması mümkün değildir.
7.6. KİRACI,KİRAYA VEREN’in yazılı izni olmaksızın Kira sözleşmesi ve bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini bir başkasına devir ve temlik edemez. Kendisine teslim edilen bu aracı bu sözleşme’de tanımlanan Ek sürücü hariç hiç bir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez. KİRACI kiralanan aracı hiç bir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya veremez.Aksi halde doğacak tüm zararlardan kendisinden sorumlu olduğunu KİRACI peşinen kabul ve taahhüt eder. Buna karşılık KİRAYA VEREN, işbu sözlşemeden doğan ve doğacak olan alacaklarını banka ve/veya leasing şirketine temlik edebilir.
7.7. KİRACI ve KİRAYA VEREN üçüncü şahıslara karşı açacakları tazminat davalarında birbirlerine gereken hukuki desteği sağlayacaklardır. KİRAYA VEREN’in talebi halinde KİRACI dava haklarını KİRAYA VEREN’e temlik edecektir. Taraflar dava masraflarını kendi yükümlülükleri oranında ödeyeceklerdir. KİRACI 2918 Sayılı Trafik Kanunu md.3'de tanımlanan “işleten”sıfatına aracı kiralama süresi boyunca haiz olacağını,işleten sıfatının kendisine getirdiği tüm yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.KİRACI,KİRAYA VEREN’in herhangi bir şekilde araç ruhsat sahibi sıfatıyla ödemek zorunda kaldığı tüm zararı KİRAYA VEREN’in talebi üzerine defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder. KİRAYA VEREN’in uğrayacak olduğu zararlara ilişkin diğer tüm yasal talep hakları saklıdır.
7.8. KİRACI, KİRAYA VEREN’in herhangi bir temsilcisi,vekili,işçisi ve benzeri gibi sıfatlara sahip olmayıp kendi adına hareket eden bir kimsedir.Bu itibarla aracın kullanımından doğacak ve üçüncü kişilere verilen her türlü maddi ve manevi zararın tazmini KİRACI’ya aittir. KİRACI aracı kullanmaktan kaynaklanan sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. KİRAYA VEREN’in 3.kişilerin taleplerine karşı rehin,rücu mahsup ve elindeki ödeme araçları vasıtası ile tahsil hakları saklıdır.
7.9. KİRAYA VEREN,aracı KİRACI’dan geri aldıktan sonra aracın içerisinde kalan nesne ve eşyalardan sorumlu değildir.
7.10. KİRACI, kira süresi içinde aracın periyodik bakımını otomobilde bulunan talimat kitabına göre yaptırmaya mecburdur. Yetkili servislerde KİRAYA VEREN’in bilgisi dahilinde gerçekleştirilecek işlemlere ait faturaların ibrazı halinde bedeler KİRACI’nın borcundan düşülecek ve kalan tutar KİRACI’ya ödenecektir. Aracın faturaların ibrazı halinde bedeller KİRACI’nın borcundan düşülecek ve kalan KİRACI’ya ödenecektir. Aracın arızalanması halinde KİRACI,aracı derhal emniyetli şekilde park edecek ve KİRAYA VEREN’in en yakın ofisini haberdar edecektir. Tamir masrafları ancak KİRAYA VEREN’in önceden yazılı izin vermiş olması halinde kabul edilir.
7.11. Bu sözleşmede belirtilmeyen, ancak KİRAYA VEREN tarafından bastırılıp kiralama başlangıcında müşteriye verilen ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası kabul edilen bilgilendirme broşürlerindeki kiralama koşulları KİRACI tarafından kabul edilmiştir.
MADDE : ARAÇ KİRALAMA FİYATINA DAHİL HİZMET VE ÜRÜNLER
8.1. Araç ve sabit aksesuarları ve belgeleri ile Zorunlu Mali Mesuliyet sigortası araç kiralama hizmetine dahildir.
MADDE 9: İSTEĞE BAĞLI HİZMET VE ÜRÜNLER
9.1. Mini hasar güvencesi, Bebek Koltuğu GPS-Navigasyon, HGS-OGS Kar Lastiği vb unsurlar fiyata dahil değildir.
MADDE 10: TAZMİNATLAR VE GECİKME FAİZİ
10.1. Araç teslim sözleşmesi ve kiralama sözleşmesinde yer alan hususlara aykırı olarak yapılan tüm işlem ve fiillerde doğacak maddi ve manevi zarardan (kusurlu olup olmaması veya kasten yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın) KİRACI,KİRAYA VEREN’i uğrattığı zararın tamamından sorumlu olmayı kabul ve taahhüt eder.KİRAYA VEREN ‘in isminin zedelenmiş olması durumunda da aynı şart geçerlidir.
10.2. Her Türlü ödemelerin gecikmesinde uygulanacak faiz oranının TCMB en yüksek banka ticari faizi olduğu KİRACI tarafından kabul edilir.
MADDE 11: KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI
11.1. Bağımsız bir veri sorumlusu olarak hareket eden KİRAYA VEREN, bu kira sözleşmesini veya ilgili herhangi bir anlaşma veya hizmetle bağlantı olarak toplanan Kiracıya ait kişisel verileri (ve herhangi bir yetkili sürücünün kişisel verilerini) “Kiracının verilerini” veya “Kişisel veriler”) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabilir ve aktarılabilir.
a.) Kiralama ilişkisi ve ticari ilişkiyi yönetmek ve kiracı ile iletişim kurmak veya kira sözleşmesiyle ilgili destek sağlamak için Kiracının Kişisel verilerini işlemek.KİRAYA VEREN, bu amaç doğrultusunda Kiracın’nın kişisel verilerini(i) sözleşme gereği (ör:faturalandırma) veya (ii) talep edilen hizmetlerin etkin bir şekilde sunulmasını sağlama konusunda meşru menfaatleri gereği (bu menfaatlere Kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) işler.
b.) Kiracı’nın veya yetkili sürücünün KİRAYA VEREN ile ilişkisi çerçevesinde, herhangi bir olay sonucunda KİRACI’nın veya ek yetkili sürücünün gelecekteki kiralamalar için bir risk teşkil edebileceğini düşündüğü durumlarda,Kiracının veya ek yetkili sürücünün söz konusu olayla ilgili Kişisel verilerini saklamak.KİRAYA VEREN’,kiracının Kişisel verilerini,çalışanlarını,diğer müşterilerini,mal varlığını ve kamuyu,güvenlik ve finansal risklerden korumak konusundaki meşru menfaatleri gereği(bu menfaatler Kiracının ve ek yetkili sürücülerin Kişisel verileri korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) geçmiş müşteri davranışlarına dayanarak işler.
c.) Kiracı ve yetkili sürücü tarafından sağlanan sürüş ve kredi bilgileri (Kiracı’nın Kişisel verileri dahil olmak üzere) kredi kurumları ruhsatlandırma kurumları,dolandırıcılık engelleme kurumları ve veri tabanları vasıtasıyla doğrulamak.KİRAYA VEREN, Kiracının Kişisel verilerini bu kapsamda dolandırıcılığı önlemek konusundaki meşru menfaatleri gereği (bu menfaatler Kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişşsel verilerini korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) işler.
d.) İlgili sigorta veri tabanlarına Kiracının veya herhangi bir ek yetkili sürücünün dahil olduğu kazaların detaylarını (Kiracının Kişisel verileri de dahil olmak üzere ) vermek KİRAYA VEREN yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerek olduğu durumlarda bu amaç doğrultusunda Kiracı’nın Kişisel verilerini işler
e.) Kiralama sırasında herhangi bir trafik düzenlenmesinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla yol programlarını denetleyen devlet kurumlarına Kiracı’nın Kişisel verilerini temin etmek.KİRAYA VEREN’ geçerli yasal yükümlülüklere uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde Kiracı’nın Kişisel verilerini bu amaç ile işler.
f.) KİRAYA VEREN, KİRACI’nın Kişisel verilerini ilgili vergi dairesine veya otoritesine, borç tahsilatı yapan kişilere, kredi kurumlarına ve ilgili diğer kurumlara (i) sözleşme gereği (ii) yasal bir yükümlülüğe uygunluk gereği ve/veya (iii) Kiralaya’nın alacaklarını tahsil etmek hususundaki meşru menfaati çerçevesinde temin edebilir.
11.2. KİRAYA VEREN,Kiracı’nın Kişisel verilerini ticari olarak makul süreler boyunca veya ilgili kanun ve politikalara uygun olarak saklar. Belirli bir amaç için toplanan bilgiler sadece bu amaç için kullanılacaktır ve makul bir süre sonra, bu amaç yerine getirildiğinde aktif olarak depolanmayacaktır. Bununla birlikte aktif olmayan veriler istatiksel , pazarlama, arşivleme ve diğer analitik amaçlar için kulanılmaya devam edebilir.
-6-
11.3. İlgili kanunlarda tanınan haklarla sınırlı olmak üzere, Kiracı’nın hakları şu şekildedir; (i) kişisel verilerine erişim sağlamak (yaygın olarak kullanılan,makine tarafından okunabilen bir biçimde dahil olmak üzere) (ii) Kişisel verilerin düzeltilmesini istemek (yanlış veya eksik olduğu durumlarda) (iii) KİRAYA VEREN’in kişisel verileri işlemeye yönelik meşru menfaatlerinin (veya diğer dayanakların) ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini istemek; (iv) Kişisel verilerinin kıstlanmasını istemek (v) belirli durumlarda KİRAYA VEREN’in kişisel verilerini işlemesine itiraz etmek ; ve (vi) ilgili denetleyici otoriteye şikayette bulunmak.
11.4. Kiracı’nın Kişisel verilerini yukarıdaki kullanıma ilişkin herhangi bir sorusu olması halinde; ilk olarak KİRAYA VEREN ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
11.5. KİRACI, kişisel verilerinin yasa gereği ve sözleşmesinin ifası için gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde , işbu sözleşmeyi imzalayarak vereceği onay ile KİRAYA VEREN’e verilecek kişisel verileri yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işleneceğine, yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarabileceğine rıza göstermekte olduğunu kabul ve beyan etmektedir.
MADDE 12: YETKİ VE DELİL
12.1. Taraflar arasında bu Sözleşme den kaynaklanan bir uyuşmazlık çıkması durumunda İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
12.2. Taraflar arasında çıkabilecek ihtilaflarda KİRACI, KİRAYA VEREN’in defter kayıtlarının geçerli ve kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.
12.3 Taraflar, bu sözleşmeden ve eklerinden doğabilecek anlaşmazlıklarda KİRAYA VEREN’in belge,defter , beyan ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları tek başına geçerli, tüm tarafları bağlayıcı,kesin ve münhasır delil olduğunu, başkaca delil ikame edilmeyeceğini, edilse dahi dikkate alınmayacağını kabul ve beyan etmiştir.
MADDE 13: KİLOMETRE SINIRI
13.1. Araçların kullanımları aşağıdaki şekilde kilometre sınırları olup, kilometre aşımı halinde ise aşağıda belirtilen tutarlarda ücretlendirme yapılacaktır. 
MADDE 14: TEBLİGAT
14.1. Tarafların birbirlerine , işbu Sözleme’nin ön matbu protokolünde gösterilen kanuni ikametgahlarına Noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektupla yapacakları ihbar, talep,tebligler ve diğer bildirimler geçerlidir. Şu kadar ki; tarafların sözleşmede yazılı adreslerine yetkili imza karşılığı elden teslim veya teyidi yazılı olarak alınmak kaydı ile faks veya elektronik posta gönderilmesi suretiyle bildirim yapılmasını taraflar kabul etmektedir. Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri ve belirtilmekte olan numaralarının şu anda kullanılmakta olan numaraları olduğu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa aynı gün yazılı olarak bildirmeyi aksi halde bu adreslere ve numaralara yapılacak tebligat ve bildirimlerin kanunen geçerli birn tebligatın tüm hüküm ve sonuçları doğuracağını, meydana gelecek iletişim eksikliğinden doğacak her türlü zararı karşılamakla yükümlü olduklarını kabul ederler.
MADDE 15: GEÇERLİLİK
15.1. İşbu sözleşmenin herhangi bir maddesinin ve hükmünün geçersiz veya uygulanabilir olmaması halinde, diğer madde ve hükümler geçerliliğini koruyacaktır. Taraflar, bu şekilde geçersiz ve uygulanabilir olmayan madde ve hükümler yerine aynı amaca uygun diğer madde ve hükümlerin konulması için karşılıklı mutabakat ile gerekli düzenlemeleri yazılı olarak yapacaktır.
-7-
MADDE 16:
İşbu Sözleşme 16 (onaltı) ana madde ve 3 (üç) ekten ibaret olup, tarafların imzaya yetkili temsilcilerine ............../............/............tarihinde
1 (bir) nüsha halinde imza altına alınmıştır. Okudum, anladım, kabul ediyorum.

Whatsapp Telefon